24 november 2015

Cultuur in Beeld laat veel Buiten Beeld

PERSBERICHT 26 november 2015 

Minister Bussemaker schetst een te positief en niet volledig beeld van de cultuursector in haar begeleidende brief bij Cultuur in Beeld 2015. Dat constateren FNV KIEM, de Federatie Cultuur en Kunsten ’92. Zij roepen de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief op de werkelijke ontwikkelingen niet te negeren. ‘Kijk met een brede en realistische blik naar de culturele sector en los een aantal knelpunten op voordat de sector nog verder afkalft’.

FNV KIEM, de Federatie Cultuur en Kunsten ’92 hebben aanvullend  onderzoek laten doen. Daaruit blijkt onder meer:

  • De cultuurfondsen* hebben veel te weinig budget om voor innovatie, diversiteit en spreiding in de cultuursector te zorgen, terwijl dat hun wettelijke taken zijn. Hierdoor komt de dynamiek in de culturele sector ernstig in gevaar.
  • Financiering van kunst en cultuur door gemeenten en stedelijke regio’s biedt onvoldoende soelaas: veel gemeenten bezuinigen sterk op kunst en cultuur. Daarom is een stevige regie vanuit landelijk perspectief noodzakelijk.

Daarbij komt dat de inkomenspositie van de makers is verslechterd en er veel verscholen armoede is bij culturele  instellingen. Tel de te verwachten effecten van veranderingen in wet- en regelgeving (bijvoorbeeld wat betreft VAR en BTW) daar nog bij op.

Ondanks de ambities en vitaliteit, die de cultuursector de afgelopen jaren heeft getoond, kan de minister niet verwachten dat er op basis van de huidige financiering voldoende ruimte is voor goed werkgeverschap, meer ondernemerschap en vernieuwing, integendeel.

Nederland is een van de meest innovatieve landen ter wereld. Willen we dat in de toekomst blijven, dan zijn investeringen in een sterke culturele infrastructuur, ook op korte termijn, bittere noodzaak.

* Cultuurfondsen: Mondriaan Fonds, Nederlands Filmfonds, Nederlands Letterenfonds, Fonds Podiumkunsten, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Fonds voor Cultuurparticipatie

Lees hier de brief aan de Tweede Kamer van FNV KIEM, de Federatie Cultuur en Kunsten ’92.
Download het onderzoek via de volgende link: Eindrapportage Kwink kort K92 FC

De Tweede Kamer, die op maandag 30 november over de Cultuurbegroting 2016 vergadert (klik op de Agenda), ontving recent ook brandbrieven van de Podiumkunstfestivals, van de Festivals in beeldende kunst, creatieve industrie, film, letteren en cultuurparticipatie en van Instellingen in architectuur, vormgeving en e-cultuur

IN NRC NEXT EN NRC DONDERDAG 26 NOVEMBER 2015: “TWEEDE KAMER HEEFT ZICHZELF KLEMGEZET”