24 mei 2022

Kunsten ’92: verlenging van de cultuurnota met 2 jaar nu het meest wenselijk

Binnenkort neemt staatssecretaris van cultuur en media Uslu een besluit over een stelselherziening in de cultuursector. En onlangs heeft de Raad voor Cultuur voor dit doel een verkenning uitgebracht “Beweging in het bestel – verkenning naar een nieuw advies over het cultuurbestel”. Belangrijk element in een stelselherziening is een mogelijke verlenging van de cultuurnotaperiode. In het licht hiervan verheldert Kunsten ’92 vandaag – met het oog op de besluitvorming – in een brief aan de staatssecretaris nogmaals zijn standpunt hierover en geeft daarbij enkele overwegingen mee.

Kunsten ’92 heeft zijn voorkeur voor een structurele verlenging van de cultuurnotaperiode naar zes jaar altijd helder naar voren gebracht. Dit standpunt is terug te lezen in bijvoorbeeld onze in 2021 gepubliceerde New Creative Deal (onder actielijn 1), en in de brief aan de Kamer voor het Begrotingsdebat op 18 november 2021.

Bovendien heeft Kunsten ’92 een jaar eerder, in aanloop naar het Begrotingsdebat in de Tweede Kamer van 22 november 2020, in een brief gevraagd om een tijdelijke verlenging van de cultuurnotaperiode vanwege corona. Immers, een verlenging van twee jaar zorgt voor tijd en ruimte om het gesprek over de knelpunten in de culturele en creatieve sector – zowel in het veld als bij beleidsmakers – goed te voeren. En die tijd is er onvoldoende als de sector zich na juni 2022 alweer moet gaan verhouden tot een nieuwe Uitgangspuntennota van een volgende minister.

Voorwaarden
Kunsten ’92 blijft erbij dat op korte termijn een verlenging van de cultuurnota met twee jaar het meest wenselijk is. Voorwaarde hierbij is dat daarvoor de benodigde extra middelen (ook rekening houdend met fair practice) beschikbaar worden gesteld en dat de samenhang en gelijke behandeling in het bestel op alle niveaus geborgd wordt, zowel binnen het bestel als tussen de overheidslagen. Zo krijgen instellingen meer tijd om gemaakte plannen uit te voeren die door corona niet konden plaatsvinden. En tegelijkertijd ontstaat er ruimte (maar niet te veel) om de gewenste herinrichting van het bestel ter hand te nemen.

Indien er bestelbreed niet voldoende draagvlak zou zijn voor een eenmalige verlenging van twee jaar, is een lichte toetsing in combinatie met een evaluatiemoment na twee jaar een mogelijkheid.

Agenda voor de korte, de middellange en de lange termijn
Het is moeilijk de discussie over herinrichting van het stelsel los te zien van de crisis waar we nog steeds middenin zitten. De coronacrisis heeft de zwakke kanten van het bestel zichtbaar gemaakt en de noodzaak van een aanpassing van het bestel nog eens extra benadrukt. Daarom wil Kunsten ’92 graag dat het kabinet samen met de sector een agenda voor de korte, de middellange en de lange termijn opstelt. Kunsten ’92 roept het kabinet op om het denken over de langere termijn niet te laten wegdrukken door de voorbereiding en advisering over een volgende beleidsperiode. ‘Werk aan parallelle trajecten en blijf daarbij de sector als één geheel zien’.

Lees HIER de gehele brief.

Een reactie op het op 23 mei 2022 gepresenteerde Herstelpakket volgt spoedig.