11 mei 2022

PERSBERICHT | Taskforce: Paraat, voor het geval corona terugkomt

De Taskforce culturele en creatieve sector heeft op uitnodiging van het kabinet aangegeven wat de culturele en creatieve sector nodig heeft om veilig open te blijven voor het geval het coronavirus weer oplaait. Een lange termijnaanpak voor corona bevat volgens de taskforce een aantal centrale en onderling verbonden aspecten. Elk aspect is onmisbaar om te voldoen aan het uitgangspunt om de samenleving open te houden:

1. Kom met een deugdelijk alarmeringssysteem. Wanneer een (nieuwe) virusvariant eraan komt, dan rekenen wij op de kennis en expertise van het RIVM om een daarbij passende alarmeringscode afgeven. Werk met risiconiveaus: groen (normaal), geel (waakzaam), oranje (zorgelijk), rood (ernstig). Wanneer een risiconiveau wordt afgekondigd, dan kunnen wij (en ook een andere sectoren) tijdig passende maatregelen nemen die de overdracht van het virus zoveel mogelijk beperken.

2. Geef beter aan wat de preventieve waarde is van maatregelen die de verspreiding van het virus belemmeren of voorkomen. Maak het mogelijk dat verschillende combinaties van maatregelen ingezet kunnen worden om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Geen ‘one size fits all’ regime dus, maar rekening houden met de kenmerken en mogelijkheden van een sector. Voor de ene sector zal bijvoorbeeld het bewaren van 1,5 meter afstand beter werkbaar zijn dan het inzetten van een coronatoegangsbewijs – geef daarin keuzevrijheid.

3. Vertrouw bij de inzet van maatregelen op de kennis en expertise van organisaties. De coronacrisis is steeds meer een overheidscrisis geworden. Beperkende maatregelen werden naar mate de crisis vorderde minder goed begrepen, verloren aan effectiviteit en konden niet meer rekenen op maatschappelijk draagvlak. Binnen de culturele en creatieve sector is een schat aan ervaring en kennis opgebouwd om de verspreiding van het virus tegen te gaan en maatregelen goed na te leven. Maak hier gebruik van.

4. Breng met ons in kaart wat de economische schade (inkomsten, werkgelegenheid, kapitaalvernietiging) én maatschappelijk schade (wegvallen culturele voorzieningen, mentale gezondheid en weerbaarheid) van de inzet van elke potentiële veiligheidsmaatregel is. Weeg deze twee aspecten allebei mee in het coronabeleid.

5. Verbind aan elke beperkende maatregel passende noodsteun. Maak vooraf duidelijk waarop organisaties en organisatoren, toeleveranciers, producenten en zelfstandig werkende professionals mogen rekenen met daarbij bijzondere aandacht voor de precaire positie van zzp’ers.

Linksom of rechtsom moeten we zo goed mogelijk leven met het coronavirus, ook als dat door seizoensinvloeden tijdelijk opflakkert of wanneer nieuwe varianten opduiken. Lees HIER het volledige sectorplan. Al eerder, op 18 januari 2022, heeft de taskforce een voorstel gedaan voor een meer voorspelbare coronastrategie in de vorm van een ‘Openings- en Herstelplan’ (klik HIER).

Hoewel de culturele sector momenteel weer volledig open is, dreigen veel instellingen en organisaties en hun medewerkers alsnog in grote problemen te geraken. In belangrijke delen van de sector is het bezoek nog niet terug op het niveau van voor de coronacrisis. Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen, zoals blijkt uit deze inventarisatie van 9 maart 2022 door de Taskforce culturele en creatieve sector. Op donderdag 12 mei a.s. om 18.00 uur debatteert de Tweede Kamer over het coronasteunpakket.