5 juli 2019

Moties in de Kamer | Overzicht brieven vanuit cultuursector

Kamerdebat cultuurbeleid 2021 – 2024 afgerond met moties

In de nacht van 4 op 5 juli 2019 hebben de stemmingen plaatsgevonden over moties naar aanleiding van het debat over de Uitgangspuntennotitie voor het cultuurbeleid 2021-2024 van minister Van Engelshoven. Daarmee is weer een fase afgerond in het proces dat moet leiden tot een nieuwe inrichting van het cultuurstelsel. Lees ook ons bericht: Knelpunten niet opgelost in Kamerdebat

Moties
Over de ‘s avonds ingediende moties is ‘s nachts gestemd. De moties en de stemmingsuitslagen vindt u HIER. Wij geven hier een eerste samenvatting:
Voor literair vertalers zegde de minister meteen 4 keer 2 ton toe via het Letterenfonds.
Moties die werden aangenomen betreffen de volgende zaken: gratis gebruik van bibliotheken tot 18 jaar; één programma leesbevordering vergelijkbaar met Cultuureducatie met Kwaliteit; een commissie die de regeldruk in het vrijwilligersbeleid gaat onderzoeken; tripartite overleg tussen overheid, omroep en filmsector; onderzoek naar o.a. heffingen; muzikaal erfgoedbeleid; advies van erfgoedinspectie over behoud fotografisch erfgoed.
Voorts ging de Kamer akkoord met een aanscherping van de functie ontwikkelinstellingen in de BIS (motie Belhaj en motie Ellemeet), een belangrijkere plek voor het criterium  ‘geografische spreiding’ in het beoordelingskader van de Raad voor Cultuur (motie Aartsen en Geluk-Poortvliet) en het informeren van de Kamer vóór 1 februari 2020 over de daadwerkelijke kosten van de implementatie van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector (motie Asscher). Een van de verworpen moties is de motie Kwint, waarin de regering wordt verzocht af te zien van de bezuiniging bij het Fonds Podiumkunsten werd verworpen. De Volkskrant bericht hier vanochtend ook over.

Waar staan we?
Er heerst binnen de sector nog steeds veel onzekerheid over de inrichting van het bestel, met name waar het gaat over verbreding en vernieuwing en de samenhang van beleid tussen fondsen en BIS. Het betreft hier vele disciplines, binnen de beeldende kunst (waaronder presentatie-instellingen en musea), de podiumkunsten (ook jeugdtheater en pop), festivals, de creatieve industrie (o.a. mode, design en nieuwe media), letteren, erfgoed, film/media (o.a. heffingen, filmproductie en de omroep), educatie en participatie, postacademische instellingen, internationaal, enzovoort. Daarnaast zijn er in de hele culturele en creatieve sector zorgen over het ontbreken van de benodigde middelen om de Fair Practice Code op een verantwoorde manier te kunnen toepassen. Enkele moties en toezeggingen bieden ruimte om het gesprek verder te voeren, ook richting Prinsjesdag, het begrotingsdebat aanstaande november en daarna.

Hoe verder?
Op basis van het advies van de Raad voor Cultuur over het nieuwe cultuurstelsel Cultuur dichtbij, dichtbij Cultuur heeft de minister begin juni haar Uitgangspuntenbrief cultuurbeleid 2021 – 2024 gepresenteerd. Het debat in de Tweede Kamer hierover is voorlopig afgerond, na een Hoorzitting op 20 juni jl., het Kamerdebat op 27 juni jl. en daaruit voortvloeiend de Stemmingen van gisteravond 4 juli jl. Wanneer dit najaar de subsidieregelingen zijn vastgesteld, kunnen instellingen hun aanvraag gaan schrijven voor de BIS. Daarvoor hebben zij tot 1 februari 2020 de tijd.

De Raad voor Cultuur gaat, nadat ook de stedelijke regio’s hebben ‘gereflecteerd’ op de aanvragen van de instellingen, een advies uitbrengen over deze aanvragen. Op basis van dat advies, dat in mei 2020 wordt gepubliceerd, zal de minister de Cultuurnota 2021-2024 vaststellen en op Prinsjesdag 2020 publiceren. Voor aanvragen bij de Rijkscultuurfondsen geldt een iets ander tijdspad.

Lobby vanuit de cultuursector | Overzicht van brieven en reacties
Zeer vele organisaties, kunstinstellingen, koepels, samenwerkingsverbanden (ook van overheden) hebben de afgelopen periode heel helder aangegeven wat zij belangrijk vinden, meestal ten behoeve van het grotere geheel van de culturele sector. Dit gebeurde rondom vier momenten: 1. Na de presentatie van het advies van de Raad voor Cultuur. 2. Na de presentatie van de Uitgangspunten 2021 – 2024 door de minister en in aanloop naar het Tweede Kamerdebat. 3. Voor de Hoorzitting (alle uitgenodigde sprekers hadden van tevoren een ‘position paper’ moeten inleveren bij de Kamer). 4. Na het Tweede Kamerdebat.

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk van deze brieven en reacties te verzamelen en we zetten ze via de volgende links op een rijtje:

* Reacties op het advies van de Raad voor Cultuur: Klik
* Reacties op de Uitgangspunten van de minister (en richting het Kamerdebat): Klik
* Position papers voor de Hoorzitting: Klik
* Brieven ná het Tweede Kamerdebat: Klik