13 april 2022

Oproep taskforce aan staatssecretaris én gemeenten: laat de cultuursector niet vallen!

Hoewel de culturele sector weer volledig open is, dreigen veel instellingen en organisaties en hun medewerkers alsnog in grote problemen te geraken. In belangrijke delen van de sector is het bezoek nog niet terug op het niveau van voor de Coronacrisis.

Brief taskforce aan Tweede Kamer en staatssecretaris
De Taskforce culturele en creatieve sector heeft op 11 april jl. in een brief aan de Tweede Kamer en aan staatssecretaris van cultuur en media Uslu dan ook nogmaals aangedrongen op overbruggingsmaatregelen tussen het moment van het aflopen van de noodsteun en de inwerkingtreding van een herstelpakket, om verdere verschraling en financiële problemen in de culturele en creatieve sector te voorkomen.

Ook verzoekt de taskforce de staatssecretaris om in overleg te treden met de VNG en erop aan te dringen dat de meer dan € 400 miljoen aan coronasteun voor cultuur, die via gemeenten naar lokale instellingen had moeten gaan, ook daadwerkelijk naar de culturele sector gaat. In het Tweeminutendebat over het coronasteunpakket in de Tweede Kamer vandaag deed cultuurwoordvoerder Jorien Wuite (D66) in een motie dezelfde oproep aan de staatssecretaris van cultuur en media en aan de minister van EZK. De motie kreeg van beiden ‘oordeel Kamer’.

Brief taskforce aan gemeenten
Parallel aan de brief aan de staatssecretaris en Kamer stuurde de Taskforce culturele en creatieve sector op 12 april jl. een brief aan alle gemeenten in Nederland. Daarin worden gemeenten die dat nog niet hebben gedaan met klem opgeroepen om de coronasteun die zij hebben ontvangen voor cultuur te laten doorstromen naar de culturele sector. In de aan de gemeenten meegestuurde bijlagen staan de bedragen die de verschillende gemeenten hiervoor van het Rijk hebben ontvangen.

Cultuur is essentieel voor gemeenten, maar gemeenten zijn ook essentieel voor cultuur: ze zijn de grootste cultuursubsidiënten, en spelen op verschillende manieren een faciliterende en ondersteunende rol om te zorgen dat de lokale cultuursector kan blijven bloeien. Het Rijk heeft aan gemeenten coronasteun (meer dan € 400 miljoen, zie VNG Gids corona, cultuur en gemeenten – deel 2, pagina 10) uitgekeerd om de lokale culturele infrastructuur overeind te houden tijdens de Coronacrisis. Overigens heeft een aantal gemeenten deze steun inmiddels wel aangewend om hun culturele organisaties te steunen, waarvoor erkentelijkheid op zijn plaats is.

Bezoekersaantallen nog niet terug op oude niveau
In beide brieven inventariseert de taskforce de knelpunten in de verschillende deelsectoren: Musea, kunstenaars, beeldende kunstinstellingen en monumenten | Podiumkunsten | Film en bioscopen | Amateurkunst en cultuureducatie. Ook besteedden artikelen in NRC van 7 april jl. en in de Volkskrant van 6 april jl. hier aandacht aan.

Lees HIER de brief aan staatssecretaris en Kamer en HIER de brief aan alle gemeenten.