1 mei 2011

Raad kiest noodgedwongen voor de hakbijl

Eerste reactie Kunsten’92 op advies Raad voor Cultuur

NOODGEDWONGEN KEUZE VOOR DE HAKBIJL
De Raad voor Cultuur heeft in zijn advies bezuinigingen cultuur 2013-2016 geprobeerd de voorstellen voor de bezuinigingen cultuur zodanig in te richten dat de schade die ontstaat enigszins kan worden beperkt. Dat dat niet tot een bevredigend advies kon leiden stond tevoren vast.
Het bedrag dat dit kabinet op de cultuurbegroting bezuinigt is zo hoog, dat ieder denkbaar scenario in de sector tot grote ongelukken leidt. Om aan het bedrag van 125 miljoen euro te kunnen bezuinigingen ontstaan subsidiekortingen tot 30% per sector. Het budget voor theater bij het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten wordt zelfs gehalveerd. De druk op fondsen neemt enorm toe terwijl hun budgetten fors krimpen. Dat leidt tot onverantwoorde culturele en economische kapitaalvernietiging. Het zal ook geen bijdrage leveren aan de oplossing van de economische crisis of het begrotingstekort, integendeel. Deze bezuiniging kost alleen maar geld. Denk alleen al aan de ‘frictiekosten’, maar ook aan verlies aan BTW-inkomsten en verminderde indirecte opbrengsten. Als dit kabinet cultuur “terug wil geven aan de burger”, zoals Staatssecretaris Zijlstra steeds zegt, moet hij niet eerst het grootste deel opheffen of ontoegankelijk maken. Dan moet het kabinet deze sector omarmen , aantrekkelijk maken om in te investeren en ondernemerschap bevorderen in plaats van tegenwerken.

GROOT VERLIES AAN BANEN DRIJVEN KOSTEN VAN BEZUINIGINGEN VERDER OP
De Raad voor Cultuur schat het verlies op enkele duizenden banen door verlies aan Rijkssubsidie, een landelijke schatting komt uit op 15.000 volledige banen. In de praktijk zullen dat er twee keer zoveel zijn, gelet op de hoeveelheid part-time functies in deze sector. Daarnaast is de positie van veel ZZP-ers, kunstenaars, producenten en ontwerpers is in het geding. Met name voor kunstenaars zijn de toekomstperspectieven buitengewoon somber: met het verdwijnen van de WWIK, (een succesvolle regeling die kunstenaars de mogelijkheid biedt een eigen beroepspraktijk op te bouwen en die goedkoper is dan de bijstand), en de bezuinigingen op de fondsen worden hun mogelijkheden drastisch beperkt.

Wanneer dit kabinet zijn voornemen doorzet om de cultuursector zelf de sociale lasten te laten betalen die gemoeid zijn met opheffing of verkleining van instellingen, zullen nog hogere bezuinigingen bij kunst en cultuur het gevolg zijn. Dat brengt opnieuw een groot aantal instellingen in gevaar.

ER IS MAAR EEN OPLOSSING: MINDER BEZUINIGEN
Kunsten’92 heeft in februari dit jaar in de Tweede Kamer een aantal scenario’s gepresenteerd die hetzelfde aantonen als het advies van de Raad voor Cultuur: waarvoor je ook kiest, het eindresultaat leidt in alle gevallen tot een mortuarium. Als Nederland straks nauwelijks meer kunst produceert, zijn alle investeringen van de afgelopen decennia nutteloos geweest. Kunsten ‘92 doet een dringend beroep op het kabinet zich rekenschap te geven van de onvermijdelijke gevolgen die een disproportionele bezuiniging van 200 miljoen heeft op de cultuursector en zich te herbezinnen op nut en noodzaak.

Premier Rutte heeft ons in een brief laten weten kunst en cultuur een warm hart toe te dragen. De liefdeloze, kille sanering die nu op ons afkomt geeft daar geen blijk van. Kunsten ’92 dringt er bij het kabinet op aan op korte termijn drie eerste maatregelen te nemen:
– de BTW-verhoging alsnog terug te draaien
– maximaal proportioneel te bezuinigen
– het advies van de Raad voor Cultuur te volgen om bezuinigen te temporiseren.