22 november 2022

Eerste reactie Taskforce op Najaarsnota

Structureel €400 miljoen extra voor stijgende vaste lasten scholen en cultuur

Op maandag 21 november werd bekend gemaakt dat er compensatie komt voor door de overheid bekostigde de culturele instellingen, vanwege de stijgende kosten. Voor OCW is in totaal €400 miljoen beschikbaar. Het volledige persbericht is via de Rijksoverheid terug te lezen. OCW gaat nu aan de slag met de uitvoering en precieze verdeling van het geld.

De Taskforce culturele en creatieve sector reageert positief op dit nieuws, er is met dit pakket geluisterd naar ons pleidooi (zie o.a. onze brief van 15 oktober). Echter, we blijven wel benieuwd naar de financiële uitwerking van deze energiecompensatie waar nog een paar losse einden, haken en ogen aan zitten. 

Het gaat om een bedrag van €400 miljoen voor OCW en €300 miljoen voor gemeenten voor alle maatschappelijke voorzieningen tezamen. Die bedragen worden toegekend om de prijsstijgingen van 2022 te compenseren, maar de financiële verwerking ervan is pas in 2023. Vandaar dat in de najaarsnota gesproken wordt over een ‘indicatieve’ prijsbijstelling. De definitieve toekenning wordt gebaseerd op hoe de inflatie over 2022 uiteindelijk uitvalt. 

Het gaat wel om een structureel bedrag, dus in de jaren daarna wordt ook deze prijsbijstelling toegekend (zie tabel 2.2.1 in de Najaarsnota). 

Wat dit concreet betekent voor culturele organisaties moet nog worden uitgewerkt. Er is beleidsruimte voor OCW en gemeenten om eigen keuzes te maken in de besteding ervan. De vraag is dus wat OCW en gemeenten hier nu mee gaan doen en wanneer ze dat bekend maken. Ze kunnen ervoor kiezen om de subsidie-indexatie in het algemeen te verhogen, maar er kan ook voor gekozen worden om organisaties die proportioneel zwaar getroffen worden extra te helpen. De niet-gesubsidieerde culturele organisaties lijken vooralsnog buiten deze regeling te vallen, wat te betreuren is. Wellicht biedt de beleidsruimte van OCW en gemeenten nog enige soelaas. 

Ook ontbreekt momenteel duidelijkheid over de timing van de uitwerking. De definitieve vaststelling van het bedrag is pas in 2023, terwijl de rode cijfers voor velen al in 2022 opspelen. Bovendien willen we natuurlijk graag weten waarmee we rekening moeten houden in de begrotingen voor 2023. Hierover blijft de taskforce de komende tijd verder in gesprek met OCW en VNG.