7 april 2020

Stukken naar de Tweede Kamer i.v.m. cultuur | coronacrisis

7 april 2020

Overzicht van stukken die recent naar de Kamer zijn gestuurd:

 • Brief commissie aan bewindspersoon. Verzoek aan minister om een reactie te geven over brieven inzake de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector.
 • Raad wil snel overzicht van gevolgen coronacrisis voor cultuursector: https://www.raadvoorcultuur.nl/actueel/nieuws/2020/04/06/raad-wil-snel-overzicht-van-gevolgen-coronacrisis-voor-cultuursector
 • Brief regering: Videoconferentie cultuurministers van de EU inzake COVID-19 op 8 april 2020: “Nederland is het eens met de geschetste situatie door het voorzitterschap. Ook in Nederland zien we dat de brede culturele sector hard geraakt wordt. Hierover stuurde ik op 27 maart jl. een brief aan de Tweede Kamer. Ik zal mijn Europese collega’s informeren over de generieke maatregelen die ook gelden voor de brede culturele sector, zoals werktijdverkorting voor werknemers en werkgevers, extra ondersteuning van zzp’ers, belastingmaatregelen en andere maatregelen gericht op ondernemers. Ook zal ik kort ingaan op specifieke coulance maatregelen, zoals het verschuiven van deadlines, of het niet afrekenen op prestaties die nu niet geleverd kunnen worden, terwijl wel subsidie is verleend.” Videoconferentie_cultuurministers_van_de_EU_inzake_COVID-19_op_8_april_2020
 • Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Bedrijfslevenbeleid. Inbreng SP: De leden constateren dat de culturele sector in het bijzonder zeer hard getroffen is door de maatregelen. Voor veel zelfstandigen en productiebedrijven zijn de inkomsten geheel weggevallen. De leden herinneren de Staatssecretaris aan de oude regeling werk en inkomsten kunstenaars, zoals deze vroeger bestond en die bijverdiensten mogelijk maakt die aan het eind van het jaar verrekend worden met de uitkering. Is de Staatssecretaris bereid om met de ministers van Sociale Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te bezien of een dergelijke regeling tijdelijk kan worden opengezet?
  Daarnaast zijn er op dit moment grote verliezen voor wat betreft afgezegde theatervoorstellingen of festivals. Hiervoor zijn vaak al grote investeringen gedaan. Ziet de Staatssecretaris mogelijkheden om door middel van een steunfonds te voorkomen dat we ook hier faillissementen gaan zien, zo vragen de leden van de SP-fractie.
  Inbreng_verslag_van_een_schriftelijk_overleg_over_Bedrijfslevenbeleid
 • Inbreng verslag Uitwerking tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers: De leden van de D66-fractie vragen of er een inschatting kan worden gemaakt van de inkomenseffecten van de Tozo. Wat is de verhouding tussen de hoogte van deze uitkering en het reguliere netto inkomen van deze zelfstandigen van voor de coronacrisis?De leden van de D66-fractie hebben nog enkele vragen over de toepassing van het urencriterium. Deze leden vragen wat er bijvoorbeeld gebeurt als iemand als zzp’er minder dan 1.225 uur werkt, maar de rest van de tijd op een fictief dienstverband werkzaamheden uitvoert, wat bijvoorbeeld veel voorkomt in de cultuursector. Kan het voorkomen dat iemand in dat geval geen aanspraak kan maken op de Werkloosheidswet (WW), bijvoorbeeld omdat niet aan de referte-eis is voldaan, maar ook niet op de Tozo? Op welke manier wordt omgegaan met gewerkte uren waarbij geen aanspraak kan worden gemaakt op een andere inkomensverzekering?
 • Verzoek van het lid Kwint om een schriftelijk overleg te voeren met minister van OCW over brieven inzake de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector is afgewezen. De volgende fracties hebben gereageerd op het verzoek in de e-mailprocedure: VVD, CDA, D66, GL, SP, PvdA, CU, 50PLUS en PvdD. Daarvan hebben de volgende fracties ingestemd met het voorstel: GL, SP, PvdA, 50+, PvdD.
 • Vragen van de leden Kwint, Futselaar en Alkaya (allen SP) aan de ministers voor Economische Zaken en Klimaat, van Financiën en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over ondersteuning voor zelfstandigen en de culturele sector.
  Ondersteuning_voor_zelfstandigen_en_de_culturele_sector_ (1)