18 januari 2010

7 aanbevelingen voor het gemeentelijk cultuurbeleid

Tijdens het symposium over gemeentelijk cultuurpolitiek op 18 januari 2010 gaf Ad ‘s-Gravesande als voorzitter van Kunsten ’92 7 aanbevelingen voor het gemeentelijk cultuurbeleid. De volledige spreektekst vindt u onder de aanbevelingen.

1 Erken de cruciale betekenis van cultuur voor een aantrekkelijke stad
Formuleer het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor uw gemeente, benoem de beleidsterreinen die er profijt van hebben en ontwikkel integraal beleid.

2 Bepaal samen met culturele instellingen wat je als gemeente wil bereiken
Durf in de toekomst te kijken: hoe willen we dat onze gemeente er over 10 jaar uitziet? Ontwikkel een strategische visie voor de lange termijn en bezie uw culturele voorzieningen in dat licht. Doe dat samen met de instellingen in uw gemeente. Cultureel ondernemerschap vraagt ook om goed geïnformeerde, ondernemende ambtenaren, die tijdig verbindingen kunnen leggen met andere beleidsterreinen. Versimpel waar mogelijk regelgeving, maak gewoon concrete afspraken met de vertegenwoordigers van de instellingen.

3 Koester het erfgoed
Wees zuinig op erfgoed. Maak ruimte voor erfgoedbeleid, stel samen met de instellingen een erfgoednota op, inclusief een lange termijnvisie op archieven en de herbestemming van monumenten. Laat behoud van cultuurhistorische identiteit een prominente rol spelen.

4 Stimuleer talent en burgerschap
Ontwikkel een visie op amateurkunst, cultuureducatie en mediabeleid, stimuleer samenwerking tussen amateurs, kunstonderwijs en professionals. Zorg voor een goede infrastructuur op wijkniveau en investeer in bibliotheken, in scouting en ontwikkeling van talent. Lokale omroepen zijn van grote waarde voor het functioneren van de lokale democratie, maar ook voor cultuuroverdracht en cultuurinformatie. Maak hierover afspraken met ze.

5 Zorg dat er voldoende financiële ruimte is voor innovatie
Denk niet alleen aan economische, maar ook aan maatschappelijke innovatie. Stel daarvoor een agenda op. Betrek kunstenaars bij ontwikkeling en uitvoering van zo’n agenda. Bedenk dat jong talent in de eerste plaats lokaal talent is. Zorg voor voldoende huisvesting en heroverweeg het verhuren tegen marktwaarde. Verbeter de kwaliteit van het gemeentelijk opdrachtgeverschap.

6 Versterk de rol van de provincie
Zowel inhoudelijk als financieel. Niet alle provincies doen het even goed. Hun ambities en ondersteunende rol zouden verder moeten reiken dan het traditionele takenpakket. De provincie zou als geen ander moeten bijdragen aan een evenwichtige spreiding èn dekking van voorzieningen, zowel met betrekking tot erfgoed als kunsten, educatie en amateurkunst. De provincie moet een positieve rol spelen bij het stimuleren van gemeentelijk cultuurbeleid door regionale samenwerking tussen steden te bevorderen en te ondersteunen.

7 De sector moet z’n eigen functioneren kritisch bezien
Ook op de kunst- en cultuursector zèlf rust de maatschappelijke plicht om na te denken over positie, noodzakelijkheid van bestaan, kosten en mogelijkheden om te efficiënter, effectiever te werken. Zijn er niet nogal wat overlappingen en zit een aantal instellingen elkaar niet onnodig in de weg? Samenwerking kan, juist nu, verstandig zijn. Niet om te overleven, maar om zinnige doelstellingen te kunnen blijven realiseren en omwille van de kwaliteit van ondersteuning en aanbod.

Introductie Ad ‘s-Gravesande 7 aanbevelingen voor het gemeentelijk cultuurbeleid