4 juli 2012

Partij voor de Dieren – Programma en planning

HOU VAST AAN JE IDEALEN -VERKIEZINGSPROGRAMMA 2012

Hoofdstuk 7: Betrouwbare overheid

Cultuur en media
een creatieve samenleving is een samenleving met brede  ontplooiingsmogelijkheden. cultuur zorgt voor een verrijking van het leven. Het staat voor de immateriële waarden  die de partij voor de dieren belangrijk vindt. cultuur zet  aan het denken, maakt emoties los, ontroert of ontregelt,  cultuur helpt mensen om buiten de gebaande paden te  denken; en dat heeft de samenleving hard nodig. 

Cultuur voor iedereen toegankelijk.
• kunst en cultuur vallen onder een laag Btw-tarief van  6%, dus ook de podiumkunsten.
• er wordt geïnvesteerd in bibliotheken omdat deze belangrijk zijn in het laagdrempelig aanbieden van kennis.
• kunst-, literaire en historische archieven worden gedigitaliseerd. deze digitale cultuurarchieven worden voor  iedereen gratis toegankelijk.
• musea geven minstens één dag in de week gratis toegang.
• de rijksoverheid bevordert herbestemming van monumenten. sloop van historisch waardevolle panden dient  voorkomen te worden.
• de overheid stimuleert gemeenten om cultuurhistorische en archeologische waardekaarten op te stellen.
• de overheid bevordert het herstel van cultuurlandschappen, onder meer door renovatie of aanleg van  akkerranden en houtwallen.

 

Vrije en onafhankelijke kunst en media.
onafhankelijke  onderzoeksjournalistiek is noodzakelijk voor de controle op de macht. als het gaat om het aan de kaak stellen van misstanden in onze samenleving spelen ook de  nieuwe (social) media een niet te onderschatten rol.
• oude én nieuwe media kunnen aanspraak maken op  het stimuleringsfonds voor de media.
• kunstraden opereren onafhankelijk van de politiek. de  toekenning van subsidies wordt transparant.
• Levensbeschouwelijke programmering – anders dan  via subsidie aan ledenomroepen – is geen taak voor  de overheid. de zendtijd voor kerkgenootschappen en  genootschappen op geestelijke grondslag wordt  daarom afgeschaft.